Úvod

Publikace s názvem Regionální atlas vodních živočichů - Vodňansko (dále také RAVŽ) vznikla jako jeden z klíčových výstupů projektu Gymnázia, Vodňany, Bavorovská 1046 Inovace pro konkurenceschopnost Vodňanska (CZ. 1. 07/1. 1. 14/02. 0072). Kniha je hlavním výstupem druhé klíčové aktivity tohoto projektu a představuje multimediální studijní oporu vytvořenou ve třech formátech: klasický tištěný text, elektronická verze na přiloženém DVD a internetová verze na adrese ravz.cfme.net. Jednotlivé formy atlasu se odlišují rozsahem poskytovaných infomací (zejména v oblasti příloh), přičemž komplexní materiál obsahuje jen internetová verze RAVŽ.

Regionální atlas vodních živočichů - Vodňansko vytvořil koletiv autorů z Gymnázia, Vodňany, Bavorovská 1046 a Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Kniha je určena širokému okruhu adresátů, primárně jako doplňující studijní opora k standardně používaným učebnicím přírodopisu/biologie, tj. pro žáky druhého stupně základní školy a odpovídající ročníky víceletého gymnázia a dále i pro žáky všech typů středních škol. Různorodost cílového čtenáře kniha reflektuje grafickou úpravou textu, který je koncipován ve dvou úrovních: běžný typ písma uvádí informace základní, kurzívou jsou psány informace rozšiřující, kladoucí vyšší nároky na čtenáře.

Úvodní část RAVŽ obsahuje kapitoly, které se věnují vodnímu a mokřadnímu prostředí jak v obecné rovině (kapitola 2), tak i konkrétně v regionu Vodňanska (kapitola 4). Součástí této kapitoly je i historie rybníkářství a chovu ryb ve světě, v České republice a v cílovém regionu Vodňanska. Třetí kapitola se zabývá problematikou složení, vlastností a chemizmu vody ve vztahu k živým organismům. Pátá kapitola poskytuje přehled zařazení vybraných druhů živočichů do zoologického systému. Hlavní část Regionálního atlasu vodních živočichů - Vodňansko představuje vlastní atlasová část živočichů (šestá kapitola). Výběr zařazených druhů do atlasu se řídil dvěma kritérii: geografické (upřednostňovány byly výběrově druhy vyskytující se a žijící v cílovém biotopu Vodňansko a okolí) a pedagogické (při výběru byly preferovány skupiny vodních živočichů, které jsou nejčastěji obsahem výuky přírodopisu a biologie na základní či střední škole). Zařazený druh živočicha obsahuje vždy část textovou, která jej popisuje, charakterizuje,popř. uvádí další údaje např. o výskytu, rozmnožování aj.  Tištěnou verzi atlasu doplňuje vždy jedna fotografie daného živočicha. Elektronická verze na DVD a internetová verze obsahují rozšířený materiál o další fotografie, videoklipy a audio nahrávky zvukových projevů daného živočicha. Internetová verze RAVŽ obsahuje navíc: (1) průběh a výsledky projektů žáků Gymnázia Vodňany, které se tematicky vztahují k některým obecným kapitolám atlasu a vybraným skupinám živočichů (např. Chemizmus vody, Ryby, Korýši, Hydrobiologie, Rybníkářství a chov ryb). Vzhledem k tomu, že tyto žákovské projekty měly nejen teoretickou ale i praktickou část (laboratorní, terénní), jsou k nim vypracovány a na této stránce zveřejněny prezentace (pro teoretickou část žákovského projektu) a pracovní listy (pro praktickou část žákovského projektu). (2) Zásobník a generátor sedmi typů otázek a cvičení vztahujících se k obsahu RAVŽ, který umožňuje testování a okamžitou zpětnovazební kontrolu.

Autoři by rádi poděkovali Janu Zimovi a Miroslavu Heráňovi, kteří pro tvorbu atlasu poskytli fotografie vybraných živočichů bez nároku na autorské poplatky. Dále i pracovníkům Odboru životního prostředí Městské úřadu ve Vodňanach, konkrétně Vladimíru Jelínkovi a Aleši Dvořákovi za cenné konzultace a pomoc při obstarávání materiálů nezbytných pro tvorbu tohoto atlasu. Poděkování patří i pracovníkům a žákům Střední školy rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína v Třeboni za ochotu a pomoc při terénním cvičení žáků 2. ročníku vyššího stupně gymnázia, které se konalo v rámci zoologického kurzu Gymnázia Vodňany.

Regionální atlas vodních živočichů – Vodňansko byl ověřen v praxi při výuce na Gymnáziu, Vodňany, Bavorovská 1046.

 Martin Schacherl - Jan Straka - Jaroslav Truhlář